Revision history of "Translations:Quickstart/7/nb"

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:05, 25 November 2013Kingu (talk | contribs). . (312 bytes) (+312). . (Created page with ": ''Hvis din Pandora har problemer med å være påskrudd, og du er sikker på at den er ladet opp rett, kan det hende at batteriet ikke er satt riktig inn. Forsikre deg om at...")