Revision history of "Translations:Quickstart/5/nb"

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:01, 25 November 2013Kingu (talk | contribs). . (470 bytes) (+470). . (Created page with "# Bruk tommelneglene på hjørnene på langsiden og følg sporet til midten av siden. # Press bunnen der det er noen runde markeringer, toppen vil separere seg ganske enkelt. ...")