Revision history of "Translations:Quickstart/23/nb"

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:50, 25 November 2013Kingu (talk | contribs). . (725 bytes) (+725). . (Created page with "#Klikk meny, >System, trykk >Toggle Wi-Fi # Det tredje lyset på venstresiden er rødt, og skal skru seg på (Wi-Fi) # En oppsprettsdialog kan vise seg og vil si at det er til...")