Revision history of "Translations:Quickstart/17/nb"

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:33, 25 November 2013Kingu (talk | contribs). . (179 bytes) (+179). . (Created page with "Oppstartsveiviseren vil gi seg til kjenne og etterspørre noe informasjon. Bruk pennen eller styringskontrollene. Venstre nub styrer pekeren, høyre nub til venstre for å kli...")