Revision history of "Translations:Quickstart/16/nb"

From Pandora Wiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 07:29, 25 November 2013Kingu (talk | contribs). . (131 bytes) (+131). . (Created page with "Etter oppstart vil en dialogboks la deg velge mellom å skru av, eller å starte konfigurasjonen. Trykk 'Start nå' med pekepennen.")